Η οδοντιατρική με απλά λόγια

Τα δόντια μας

784 8

Συμβουλές

784 3

Τερηδόνα

784 1

Εμφράξεις

784 7

Λεύκανση

784 6

Οδοντική προσθετική

784 9

Εμφυτεύματα

784 4

Ορθοδοντική

784 5

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ιούνιος 2013

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Χ., λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την απόφαση της Γενική Συνέλευσης της Ε.Ο.Ο. την 4.12.99, που ορίζει ότι, «1. Οδοντίατρος που έχει τίτλο αναγνωρισμένης οδοντιατρικής ειδικότητας υποχρεούται να φέρει στην άσκηση του επαγγέλματός του τον τίτλο της ειδικότητάς του, εφόσον έχει προηγουμένως καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά κτήσης της ειδικότητας και έχει δηλώσει ότι την ασκεί στο Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος. 2. Ο οδοντίατρος δικαιούται να αναγράφει τους ακαδημαϊκούς τίτλους που διαθέτει» που ενσωματώθηκε στο άρθρο 30 του Π.Δ39/2009.

 

2) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 84/01 που ορίζει ότι «απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2194/94,,,».

3) Τα άρθρα 25,26 & 27 του ΠΔ 39/09 στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα του οδοντιάτρου να αναγράφει στα επαγγελματικά του έντυπα και στην πινακίδα εξώθυρας ακαδημαϊκούς τίτλους του, και συγκεκριμένα :
στο άρθρο 25 που αναφέρεται στα έντυπα «Ο οδοντίατρος υποχρεούται να αναγράφει στα επαγγελματικά του έντυπα (συνταγολόγια, μπλοκ αποδείξεων, επαγγελματικές κάρτες, κάρτες επισκέψεων κλπ) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του, καθώς και την αναγνωρισμένη ειδικότητα του, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει δηλώσει στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ότι την ασκεί, ενώ δύναται να αναγράφει επίσης τους ακαδημαϊκούς τίτλους του, αριθμό τηλεφώνου και FAX, ημέρες και ώρες εργασίας».
στο άρθρο 26 που αναφέρεται στις πινακίδες «Η πινακίδα εξώθυρας του οδοντιατρείου φέρει υποχρεωτικά ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμο του Οδοντιάτρου και την αναγνωρισμένη ειδικότητα του, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Επίσης, δύναται να φέρει τους ακαδημαϊκούς τίτλους του οδοντιάτρου, τον όροφο, τον αριθμό τηλεφώνου και FAX, τις ημέρες και ώρες εργασίας. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 Χ 40 εκατοστά».
στο άρθρο 27 που αναφέρεται στο ωράριο «1. Οι αναγραφόμενες ώρες εργασίας για τα οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία θα πρέπει να είναι στα πλαίσια των εργασίμων ωρών. 2. Απαγορεύεται να αναγράφονται στις πινακίδες νυκτερινές ώρες εργασίας (νυκτερινό ωράριο), καθώς και οι αργίες».

4) Το Π.Δ 98/1986 και τα άρθρα του 8,9,10,11 . περί «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από οδοντιάτρους υπηκόους των Κρατών – μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις υπ'αριθμόν 78/686/ΕΟΚ και 78/687/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1976 και υπ'αριθμ. 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Α'35).»

5) Τη γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της Ε.Ο.Ο κυρίας Σοφίας Παπαδήμα που αναφέρει ότι :

«Αναγνωρισμένες οδοντιατρικές ειδικότητες στη χώρα μας είναι μόνο η Ορθοδοντική και η Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική, όπως αυτές καθορίστηκαν με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν. 1579/85 και περιγράφηκαν στα, κατ΄εξουσιοδότηση της εν λόγω διάταξης, εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα. Ως ειδικός μπορεί να φέρεται μόνο ο Ορθοδοντικός ή ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρούργος, που έχει αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας.
Για οποιαδήποτε άλλη μετεκπαίδευση, ο οδοντίατρος μπορεί να αναγράφει στις επαγγελματικές του κάρτες ή στη πινακίδα του, πέρα από το ονοματεπώνυμό του και την επαγγελματική του ιδιότητα (οδοντίατρος) ότι είναι μετεκπαιδευθείς στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, στη συγκεκριμένη Οδοντιατρική Σχολή και έχει παρακολουθήσει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
Σε ό,τι αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Οδοντιατρικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως σαφώς αναφέρεται στα με αριθ. 11640/Β7/3.2.06 και 1080/8.2.06 των Οδοντιατρικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών και του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, αυτά χορηγούν ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και συγκεκριμένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) και διδακτορικό δίπλωμα. Οι επιμέρους ειδικεύσεις-εξειδικεύσεις των ΠΜΣ αναγράφονται στους χορηγούμενους μεταπτυχιακούς τίτλους και επομένως οι κάτοχοί τους νόμιμα μπορούν να αναγράφουν στην κάρτα τους ότι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη συγκεκριμένη ειδίκευση – εξειδίκευση. Η μετεκπαίδευση -που πιστοποιείται με χορήγηση απλού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης- δεν έχει καμία σχέση (αντιστοιχία-ισοτιμία) με τις μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (master).
Οι ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να εξεταστούν και να ερμηνευτούν και υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου – που σύμφωνα με το Σύνταγμα μας έχει υπέρτερη τυπική ισχύ από την εθνική νομοθεσία- και της νομολογίας του ΔΕΚ. Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της Οδηγίας 78/686, όπως ισχύει σήμερα, «..τα κράτη μέλη υποδοχής φροντίζουν να αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών μελών το δικαίωμα να κάνουν χρήση του νόμιμου τίτλου εκπαίδευσής τους, κατά το μέτρο που δεν είναι ταυτόσημος προς τον επαγγελματικό τίτλο, ενδεχομένως δε και της σχετικής σύντμησης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης τους στην γλώσσα του κράτους αυτού. Τα κράτη μέλη υποδοχής δύνανται να επιβάλουν να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το όνομα και τον τόπο όπου ευρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει», ενώ στην παράγραφο 2 προστίθεται ότι, «αν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφερόμενου συγχέεται στο κράτος μέλος υποδοχής με τίτλο ο οποίος απαιτεί στο κράτος αυτό συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον δικαιούχο, το εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής δύναται να επιβάλλει στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης υπό κατάλληλη μορφή, την οποία καθορίζει το κράτος μέλος υποδοχής».
Από την γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 8 σε συνδυασμό με τα λοιπά άρθρα της Οδηγίας, συνάγεται ότι:
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής δεν αναγνωρίζει ως επαγγελματικό έναν τίτλο σπουδών, π.χ. δεν αναγνωρίζει στην επικράτειά του την ειδικότητα της Περιοδοντολογίας, δύναται να απαγορεύσει στον διακινούμενο ενδιαφερόμενο κοινοτικό υπήκοο να κάνει χρήση του επαγγελματικού τίτλου, όχι όμως και του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που απέκτησε σε ένα άλλο κράτος μέλος: δηλαδή το κράτος υποδοχής ναι μεν δεν θα αναγνωρίσει τον ενδιαφερόμενο ως ειδικευμένο οδοντίατρο (π.χ. Περιοδοντολόγο) αφού δεν αναγνωρίζει την Περιοδοντολογία, αλλά του παρέχει το δικαίωμα να «αποδείξει τα επιπλέον προσόντα του», να κάνει δηλαδή χρήση του ακαδημαϊκού του τίτλου, αφού βέβαια συμμορφώνεται και με τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει ως επαγγελματικό έναν τίτλο σπουδών, π.χ. αναγνωρίζει στην επικράτειά του την ειδικότητα της Ορθοδοντικής και ο ενδιαφερόμενος κοινοτικός υπήκοος δεν έχει αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας αλλά έχει αποκτήσει έναν σχετικό τίτλο εκπαίδευσης (π.χ. master στην Ορθοδοντική) σε κράτος μέλος που δεν αναγνωρίζει αυτή την ειδικότητα, τότε το κράτος μέλος υποδοχής δεν τον αναγνωρίζει ως ειδικό Ορθοδοντικό και για την χρήση του ακαδημαϊκού του τίτλου έχει δικαίωμα –με γνώμονα την προστασία του κοινού (για μη δημιουργηθεί σύγχυση και παραπλανηθεί το κοινό ότι αυτός είναι ειδικός ορθοδοντικός) - να επιβάλει στον δικαιούχο να τον χρησιμοποιεί υπό κατάλληλη μορφή, την οποία καθορίζει το κράτος αυτό.
Με τη συλλογιστική αυτή τάχθηκε και το ΔΕΚ που, έχοντας ως βάση τις θεμελιώδεις αρχές του Κοινοτικού δικαίου, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εργαζομένων και την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης), αποφάνθηκε σε σχετικές υποθέσεις που εισήχθησαν ενώπιόν του (βλ. C-19/92, Kraus, C-55/94 Gebhard) ότι θα πρέπει πάντα να περιφρουρείται το, όχι κατ' ανάγκη ενημερωμένο κοινό και να προστατεύεται από την καταχρηστική χρήση πανεπιστημιακών τίτλων και επομένως εύλογα οι τίτλοι αυτοί και η προέλευσή τους θα πρέπει να ελέγχονται, δεν θα πρέπει όμως με πρόσχημα την «προστασία του κοινού» να παραβιάζεται και να καταργείται το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης.

6) Το απαντητικό έγγραφο του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου που αναφέρει ότι «βάσει του Ν.3328/2005, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι αρμόδιος οργανισμός για την ακαδημαϊκή αναγνώριση βασικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αλλοδαπής. Έτσι σύμφωνα με την νομοθεσία, τίτλοι επιπέδου Master ή Διδακτορικού Διπλώματος Οδοντιατρικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης ή με τα Διδακτορικά Διπλώματα που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αυτό ισχύει είτε οι τίτλοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είτε από χώρες εκτός αυτής. Επισημαίνεται ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει αυτόματη αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων Οδοντιατρικής και Ιατρικής που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., όπως συμβαίνει με τους προπτυχιακούς τίτλους σπουδών των κλάδων αυτών.
Αναφορικά με τίτλους τύπου Certificate, αυτοί δεν θεωρούνται ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, αλλά αποτελούν βεβαιώσεις πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Στο βαθμό που η βεβαίωση τύπου Certificate αντιστοιχεί σε επίσημες μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα της Ορθοδοντικής και της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, και εφόσον αυτές καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις διάρκειας και περιεχομένου σπουδών, τότε λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την απονομή του τίτλου ειδικότητας κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις. Στο βαθμό που η βεβαίωση τύπου Certificate αντιστοιχεί σε επίσημες μεταπτυχιακές σπουδές στα λοιπά γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής (Περιοδοντολογία, Ενδοδοντολογία, Προσθετική, Παιδοδοντιατρική, κλπ) που δεν έχουν αναγνωριστεί στην χώρα μας ως οδοντιατρικές ειδικότητες από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που τους εξειδικεύουν καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των βεβαιώσεων αυτών».

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1) Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τον γενικό επαγγελματικό τίτλο «Χειρουργός - Οδοντίατρος» ή «Οδοντίατρος» που είναι και ο επίσημος τίτλος κατοχυρωμένος στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον γενικό αυτό τίτλο θα πρέπει να χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοι πτυχιούχοι ορισμένων σχολών της αλλοδαπής, που στο πτυχίο τους αναφέρεται ο τίτλος «Στοματολόγος» ή άλλος.

2) Όσοι συνάδελφοι έχουν επίσημα αναγνωρισμένη την ειδικότητα του «Ορθοδοντικού» ή «Γναθοχειρουργού» μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο αυτό από μόνο του ή σαν προσθήκη στον γενικό επαγγελματικό τίτλο. Δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιούν και το Πανεπιστήμιο απόκτησης του αντίστοιχου τίτλου ειδίκευσης.

3) Οι συνάδελφοι που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδα­πής ή αλλοδαπής, χωρίς να έχουν αποκτήσει τίτλους των ανωτέρω ειδικοτήτων (Ορ­θοδοντικής και Γναθοχειρουργικής) ανήκουν σε πολλές και διάφορες κατηγορίες και είναι δύσκολη η κωδικοποίηση τους. Εντούτοις πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύουν και για αυτούς τα κάτωθι:

3α) Συνάδελφοι με πτυχίο κλινικής εξειδίκευσης- certificate (Παιδοδοντιατρική, Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία, Προσθετολογία, Παθολογία Στόματος) από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής χωρών που αναγνωρίζεται η αντίστοιχη ειδικότητα, κατόπιν υποβολής των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων στον Ο.Σ.Χ., να μπορούν να χρησιμοποιούν τον γενικό επαγγελματικό τίτλο συνοδευόμενο από «.... ειδικευθείς στην..............», π.χ. «Οδο­ντίατρος ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία». Δυνητικά θα μπορούν να αναφέρουν και το Πανεπιστήμιο της μετεκπαίδευσης τους.

3β) Συνάδελφοι που έχουν μετεκπαιδευτεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού χωρίς να έ­χουν αποκτήσει πτυχίο κλινικής ειδικότητας και η μετεκπαίδευση τους είχε διάρκεια τουλάχιστον ενός χρόνου, κατόπιν υποβολής αντιστοίχων αποδεικτικών στοιχείων στον Ο.Σ.Χ. και μετά από έγκριση τους, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το γενικό επαγγελματικό τίτλο συνοδευόμενο από «... μετεκπαιδευθείς στο Πανεπιστήμιο ...».
3γ) Συνάδελφοι που έχουν παρακολουθήσει πλήρες πρόγραμμα μετεκπαίδευσης σε Πα­νεπιστήμια ημεδαπής ή αλλοδαπής που χορηγούν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, Master of Science, ΡhD Διδακτορικό κ.α., θα μπορούν μετά από υποβολή των αντί­στοιχων αποδεικτικών στοιχείων στον ΔΟΑΤΑΠ προς αναγνώριση και αντιστοίχηση, τότε, αφου καταθέσουν την αναγνώριση – αντιστοίχηση του ΔΟΑΤΑΠ στον Ο.Σ.Δ. , να μπορούν να συνοδεύουν τον γενικό επαγγελματικό τίτλο από τον αντίστοιχο τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών, π.χ. «Οδοντίατρος, Μ.Sc. Πανε­πιστημίου Michigan ».

4) Συνάδελφοι που είναι μέλη ΔΕΠ των ημεδαπών Πανεπιστημίων μπορούν να χρησι­μοποιούν τον πλήρη ακαδημαϊκό τους τίτλο. Τον ίδιο τίτλο μπορούν να χρησιμο­ποιούν και συνάδελφοι που αποχώρησαν από το Πανεπιστήμιο με τον επιπλέον χαρα­κτηρισμό «πρώην».

5) Συνάδελφοι που έχουν πιστοποιητικά (certificates) από Πανεπιστήμια την ημεδαπής ή αλλοδαπής , ότι συμμετείχαν σε κύκλους σπουδών που η διάρκεια τους είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού έτους ή είναι περιοδική εντός ενός έτους, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ πιστοποιητικά εξειδίκευσης ή μετεκπαίδευσης και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναγραφή αυτών των πιστοποιητικών στα επαγγελματικά έντυπα ή στις πινακίδες.

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1) Όσον αφορά τις διαφημίσεις & δημοσιεύσεις στον τύπο ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 και 22 του Π.Δ. 39/2009. Προς άρση κάθε πιθανής παρεξήγησης η επιτροπή προτείνει ο ενδιαφερόμενος συνάδελφος να καταθέτει στον ΟΣΧ, το κείμενο που προτίθεται να δημοσιεύσει ώστε το ΔΣ να αποφαίνεται περί της νομιμότητας του.
2) Για την πινακίδα Γνωστοποίησης θέσης του Οδοντιατρείου ή Πολυοδοντιατρείου που αναφέρεται στο άρθρο 26 του ΠΔ 39/09, προτείνεται να είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ επί της προσόψεως του οικήματος που στεγάζεται το Οδοντιατρείο ή το Πολυοδοντιατρείο και να αναγράφει μόνο τα απαραίτητα (βλ. αρχική σελίδα (3)-παρ.2) .

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Χ., για να προλάβει προβλήματα δεοντολογίας, που είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν από την μικρή σήμερα αλλά μεγάλη αύριο ανάγκη συναδέλφων Οδοντιάτρων, να ετοιμάσουν και να δημοσιεύσουν στον παγκόσμιο ιστό επαγγελματικές σελίδες τους, συζήτησε και συμφώνησε στην ακολούθηση συγκεκριμένων κανόνων που θα είναι σύμφωνοι με τον Ελληνικό δεοντολογικό κανονισμό (αρθρο 26 ΠΔ 39/09) και τον δεοντολογικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα στα σημεία που αφορούν το διαδίκτυο.
Οι κανόνες αυτοί είναι :
1) Η ιστοσελίδα έχει στόχο να πληροφορήσει και να ενημερώσει τους ασθενείς και το
Κοινό για την παρουσία του Οδοντιάτρου ή των Οδοντιάτρων στην ενεργή δράση και να τους διευκολύνει στην αναζήτηση και στη χρήση των υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας υγείας που έχουν ανάγκη. Η ιστοσελίδα δεν πρέπει να αποτελεί μέσο διαφήμισης και προσέλκυσης πελατών του Οδοντίατρου ή των Οδοντιάτρων που δημιουργούν και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα .

2) Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα δεοντολογικό κανονισμό, ιδιαίτερα ως προς τα σημεία που αφορούν τη γενική συμπεριφορά του οδοντίατρου (άρθρο2), τις σχέσεις του με τους ασθενείς (άρθρα 3-10), τις σχέσεις με τους συναδέλφους του (άρθρα 15-20) και την
Διαφήμιση(άρθρα27-29).

3) Το περιεχόμενο πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως αυτή προτείνει να ενσωματωθούν στους δεοντολογικούς κανονισμούς των κρατών μελών σαν άρθρα για το διαδίκτυο.

4) Η επιστημονική πληροφόρηση που μπορεί να περιέχει, πρέπει να είναι υπεύθυνη και σωστή , με σεβασμό στην υγεία του πληθυσμού, τη γνώση και την ακεραιότητα των συναδέλφων του.

5) Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 62 του δεοντολογικού κανονισμού.

Ειδικότερα το site μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω (υποχρεωτικά τα 3 πρώτα):
Το Ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ,το τηλέφωνο/φαξ, το email , τον τίτλο και τηχώρα του Οδοντίατρου ή των Οδοντιάτρων που συστεγάζονται ή εργάζονταιαπό κοινού σε ένα χώρο (Οδοντιατρείο ή Πολύ-Οδοντιατρείο).
Τον αριθμό αδείας άσκησης επαγγέλματος, τον σύλλογο στον οποίο ανήκει, τοναριθμό μητρώου του συλλόγου τους και τον σύνδεσμο (Link)με τον σύλλογό τους.
Το όνομα του συντάκτη της Ιστοσελίδας (web master), το τηλέφωνό του ή το E-mail του και την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της σελίδας.
Πληροφορίες για την πολιτική αποδοχή θεραπείας οργανισμού ή εθνικού παροχέα υγείας ή ασφαλιστικού σχήματος εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο στο ιατρείο
Τις ώρες λειτουργίας του Οδοντιατρείου, τον τρόπο κλεισίματος ραντεβού.
Τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Τη δυνατότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και παροχή επείγουσας Οδοντιατρικής φροντίδας.
Πληροφορίες σε θέματα Στοματικής υγείας.

Παράλληλα το site δεν μπορεί να
Περιέχει σημεία που δίνουν διαφορετική από την πραγματική ερμηνεία των πραγμάτων.
Παραλείπει γεγονότα με σκοπό να μετατρέψει σημεία του δημοσιευόμενου υλικού σε σωστά ενώ δεν είναι.
Δημιουργεί προσδοκίες για αποτελέσματα υπηρεσιών που δεν μπορεί να προσφέρει.
Υπαινίσσεται ότι προσφέρει υπηρεσίες που μόνο αυτός μπορεί, όταν αυτό δεν είναι αληθές.
Υπονοεί ότι προσφέρει υπηρεσίες καλύτερες από συναδέλφους του.
Περιέχει διαφημιστικά banners εταιρειών, προϊόντων ή ειδικών υπηρεσιών.
Περιέχει Links σε sites εταιρειών, ιδιωτικών θεραπευτηρίων ή ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων εφόσον δεν δικαιολογείται μια τέτοια αναγκαιότητα.
Διαθέτει Links σε μέσα ψυχαγωγίας, εφημερίδες, μη επιστημονικά περιοδικά, εφόσον δεν δικαιολογείται μια τέτοια αναγκαιότητα ή σε sites παιγνιδιών και ασφαλώς σε sites ευαίσθητα στην κοινή γνώμη, αφού με τον τρόπο επιδιώκεται η προσέλκυση κοινού για άλλο λόγο εκτός του πραγματικού και επομένως αποτελεί αθέμιτη και έμμεση διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας.
Εκτείνεται σε ενημερώσεις που ξεφεύγουν των γενικών του ή ειδικών του γνώσεων αλλά και τη χρησιμοποίηση υλικού (κείμενο, εικόνες κλπ) που ανήκει σε άλλον χωρίς την άδεια του κατόχου του υλικού και την υποχρεωτική αναφορά του.
Ασφαλώς η ψηφιακή παραποίηση εικόνων με σκοπό την χωρίς άδεια χρησιμοποίησή τους είναι επίσης ασύμβατη με το κύρος και την δεοντολογία της επιστήμης και του επαγγέλματος.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η επιτροπή προτείνει τα εξής:

1) Προώθησή των ανωτέρων για την αποδοχή τους από τα Μέλη του Συλλόγου και μετέπειτα από τη ΓΣ
2) Ενημέρωση των συναδέλφων για τις υποχρεώσεις τους κατά την δημοσίευση ενός τέτοιου επαγγελματικού site που πάντως δεν συνιστούν κάτι νέο ή διαφορετικό από αυτό που ο ίδιος ο δεοντολογικός κανονισμός επιβάλλει.
3) Σε κάθε περίπτωση ο οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στον σύλλογο του την ύπαρξη μιας τέτοιας ιστοσελίδας.
4) Ο οδοντίατρος θα πρέπει να υποβάλλει την ιστοσελίδα του για έλεγχο και έγκριση από το ΔΣ του Συλλόγου
Με την έγκρισή της χορηγεί στον Οδοντίατρο την άδεια να φέρει στην πρώτη σελίδα
του ειδικό σήμα που πιστοποιεί τον έλεγχο αυτόν και επομένως καθησυχάζει και τους επισκέπτες της σελίδας του για την ακρίβεια και ορθότητα του περιεχομένου.
Η πιστοποίηση δεν μπορεί να ισχύει για διάστημα μεγαλύτερο των 2 χρόνων.
Η πιστοποίηση για σελίδες που δεν έχουν υποστεί μεταβολή είναι άμεση ενώ για σελίδες που εμφανίζουν ριζικές αλλαγές ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης σαν πρώτη φορά. Τα έξοδα πιστοποίησης βαρύνουν τον Οδοντίατρο.

Μέγας χορηγός 2ου Αιγαιοπελαγίτικου οδοντιατρικού συνεδρίου

  Oral-B logo  PG

Χορηγός ιστοσελίδας

         WebLime Logo wdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πολυτεχνείου 31,
Χίος,
Τ: 22710 22 222

Μ: 6986524002 (Γραμματεία)

Email: info@osxiou.gr
Website:www.osxiou.gr

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 171 επισκέπτες και κανένα μέλος

Πολιτική προστασίας

Όλα τα άρθρα ,φωτογραφιές και γενικά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Οδοντιατρικού συλλόγου Χίου και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση τους χωρίς την έγγραφη άδεια του συλλόγου.